Back to top
2020-06-18

Polityka Prywatności KCRiS OAZA - BŁONIE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

     1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych klienta Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA – BŁONIE („klient”).

     2.    Administratorem danych jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA z siedzibą w Kórniku (62-035), ul. I. Krasickiego 1, NIP: 7772717606, zwane dalej KCRiS OAZA.

     3.    Dane osobowe zbierane przez KCRiS OAZA są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 roku (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

     4.    KCRiS OAZA dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności klientów.

§ 1 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

     1.    Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, KCRiS OAZA - BŁONIE przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pani/Pana w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę. Poniżej znajdzie Pani/Pan wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi. 

     2.    Dane osobowe są zbierane w przypadku: 
     a)    Dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi, rozpatrzenia reklamacji jak również zawierania innych umów związanych z profilem działalności. Możemy przetwarzać takie dane jak: imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto), numer telefonu, adres e-mail, dane Przedsiębiorstwa wraz z NIP lub osoby fizycznej 
(w przypadku wystawienia f-ry VAT), nr rejestracyjny pojazdu należącego do klienta 
(w przypadku korzystania z parkingu), podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu, nr karty płatniczej inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi, nr rezerwacji.
Dane dzieci jak: imię i nazwisko, data urodzenia zbierane są wyłącznie od rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz 
w celach statystycznych (GUS).
Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

     b)    Wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat. Przetwarzamy takie dane jak: dane Przedsiębiorstwa wraz z NIP, imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto, podstawowe dane konta bankowego do przelewu, nr rezerwacji.
Podstawa prawna: niezbędność do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

     c)    Korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. W w/w celu przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, pod warunkiem uzyskania zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.
Podczas korzystania ze Strony Internetowej www.oaza.kornik.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. 
Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

     d)    W celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, korzystamy z systemu monitoringu. Wizerunek pozyskany z monitoringu wizyjnego jest nadpisywany i przechowywany w okresie 14 dni.
Podstawa prawna: administrator realizuje zadanie w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz w zw. z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.0.506);
   
     e)  Tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO. Przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, adres 
e-mail.
Podstawa prawna:  Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. W przypadku gdy zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego. 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa (przepisy zawarte w RODO).

      f) Dane osobowe klienta mogą być przetwarzane również na podstawie zgody. 
Podstawa prawna:  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
         
     3.    Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu 
o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi jest udzielana na podstawie cennika KCRiS OAZA.
     4.    Przekazanie danych osobowych do KCRiS OAZA jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach lub karcie meldunkowej danych osobowych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania rezerwacji usługi hotelowej bez wypełnienia karty meldunkowej uniemożliwi zrealizowania umowy, tym samym  Pani/Pana oczekiwania w  zakresie korzystania z usług. 
Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
  

     1.    Dane osobowe Pani/Pana przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta KCRiS OAZA przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom KCRiS OAZA co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

     a)    Podmioty przetwarzające. KCRiS OAZA korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie KCRiS OAZA. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

     b)    Administratorzy. KCRiS OAZA korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

     2.    Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

     3.    Dane osobowe przechowywane są:

     a)    W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe  przetwarzane są przez KCRiS OAZA tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić KCRiS OAZA i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

     b)    W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe klienta przetwarzane są przez KCRiS OAZA tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

     4.    Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia  lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.

     5.    W przypadku, gdy Pani/Pan dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na  adres e-mail KCRiS OAZA będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.

     6.    W przypadku skierowania żądania KCRiS OAZA udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 
                                                                                                      § 3 Mechanizm cookies, adres IP

     1.    Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez KCRiS OAZA na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez KCRiS OAZA produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.

     2.    KCRiS OAZA wykorzystuje dwa typy plików cookies:

     a)  Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników

     b)    Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

     3.    KCRiS OAZA wykorzystuje cookies własne w celu:

     a)    uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

     b)    analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

     4.    KCRiS OAZA wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

     a)    prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu Internetowego, mapy wskazującej lokalizację biura KCRiS OAZA, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

     b)    prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

     5.    Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

     6.    KCRiS OAZA może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez KCRiS OAZA przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.

     7.    Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. KCRiS OAZA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

     1.    Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:

     a)    cofnięcia każdej zgody jaka została udzielona.
     b)    cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
     c)    cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez KCRiS OAZA zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
     d)    cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem KCRiS OAZA może świadczyć jedynie za zgodą.
 
     2.    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
 Pani/Pan ma prawo:

     a)    w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e  

     b)    Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

     c)    Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i KCRiS OAZA nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Pani/Pana zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, został wniesiony sprzeciw.

     3.    Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
Pani/Pan ma prawo:

     a)    do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. 
     b)    do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: 
     a.    dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; 
     b.    wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
     c.    wniósł sprzeciw wobec przetwarzania 
     d.    dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
     e.    dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu KCRiS OAZA podlega;
     c)    Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, KCRiS OAZA może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega KCRiS OAZA. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług KCRiS OAZA, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

     4.    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
Pani/Pan ma prawo:
     a)    ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. KCRiS OAZA nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. 
     b)    do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
     a.    gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas KCRiS OAZA ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; 
     b.    gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądane jest ograniczenie ich wykorzystania; 
     c.    gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
     d.    gdy został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystania danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

     5.   Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

     a)    Pani/Pan ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to ma prawo: 
     a.    uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 
     b.    uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 
     c.    uzyskać kopię swoich danych osobowych.

     6.    Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

     a)    Pani/Pan ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, klient KCRiS OAZA którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §5 Polityki Prywatności.

     7.    Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

     a)    Pani/Pan ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Pani/Pan ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

     8.    W sytuacji wystąpienia przez klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, KCRiS OAZA spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – KCRiS OAZA nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

     9.    Pani/Pan może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

     10.    Pani/Pan ma prawo żądać od KCRiS OAZA przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §5 Polityki Prywatności.

     11.    Pani/Panu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

     1.    Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje z 7 dniowym wyprzedzeniem.

     2.    Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: iodo@oaza.kornik.pl lub pod numer telefonu 61-649 88 75 wew.2.

     3.    Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2020 r.