Back to top
2017-12-20

Regulamin biczy wodnych

 

1. Bicze wodne są integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z nich obowiązują przepisy Regulaminu Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Bicze wodne (szeroki, wąski, gejzer wody oraz dysze boczne) włączane są przez ratownika na prośbę użytkownika.
3. Każdorazowe włączenie urządzeń atrakcji wodnych następuje po upewnieniu się przez ratownika, że pod dyszą nie znajduje się żadna osoba i ich uruchomienie nie spowoduje niebezpiecznej sytuacji.
4. Stojąc pod biczem wodnym nie należy spoglądać wprost w dysze wylotowe.
5. Należy unikać pływania pod biczami wodnymi w czasie, gdy nie tryska z nich woda.
6. Z bicza wodnego jednorazowo może korzystać tylko jedna osoba.
7. Zabrania się:  

a) manipulowania przy urządzeniach,
b) kierowania strumienia wody w inne osoby,
c) podkładania pod strumień wody sprzętu sportowo-rekreacyjnego (koła, deski, itp.)

8. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z atrakcji są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
9. Wszelkie niebezpieczne zdarzenia oraz zauważone usterki należy niezwłocznie zgłosić ratownikowi.
10. W czasie rezerwacji miejsca w basenie rekreacyjnym, gdzie odbywa się nauka pływania, dostęp do biczy wodnych jest ograniczony.
11. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie pływalni, w szczególności na skutek nie przestrzegania regulaminu  korzystania z atrakcji.