Back to top
2017-12-20

Regulamin Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA

 

1. Pływalnia w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA  (dalej również KCRiS OAZA) jest obiektem Miasta i Gminy Kórnik.
2. Obiekt jest czynny codziennie w godzinach od 6:30 do 22:30.
3. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z regulaminami, obowiązującymi na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.
4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym oraz mieniu przez nich wniesionemu na teren obiektu. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste korzystających (w toaletach, salach prysznicowych, przebieralniach,  saunach).
5. Korzystający wyrażają zgodę na wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych, dotyczących m.in. uregulowania opłat za korzystanie z usług oferowanych w KCRiS OAZA lub zachowania się zgodnego z regulaminem.
6. Wstęp na halę basenową odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług. Transponder upoważnia do korzystania z szafek i kołowrotów znajdujących się  w obiekcie pływalni i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu  w kasie pływalni.
7. Odebranie transpondera oznacza, że korzystający zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
8. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu wydania transpondera do momentu odczytania jego pamięci po wyjściu z hali basenowej w kasie pływalni.
9. Pełna należność za korzystanie z urządzeń odnowy biologicznej oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu powinna być regulowana w kasie KCRiS OAZA przed wyjściem z obiektu.
10. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby osób korzystających.
11. Korzystający z wykupionymi karnetami na zajęcia zorganizowane z instruktorem mają pierwszeństwo wejścia na pływalnię.
12. Korzystający będą wpuszczani na halę basenową do godziny 21:30. Halę basenową należy opuścić do godziny 22:00.
13. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia na klapki basenowe. Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia następuje po opuszczeniu szatni.
14. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.
15. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została prawidłowo zamknięta. Za rzeczy uszkodzone lub utracone przez korzystających na skutek siły wyższej lub z wyłącznej winy korzystającego (w szczególności pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe) kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
16. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie się mydłem pod natryskiem. 
17. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni, dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, szorty bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda.
18. Dzieci do ukończenia 13. roku życia mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.
19. Zabrania się pozostawiania na hali basenowej dzieci bez nadzoru, które nie potrafią pływać.
20. Dzieci do ukończenia 3. roku życia korzystające z basenu powinny posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.
21. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, chorym z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele oraz osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm. 
22. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością lub po konsultacji ze swoim lekarzem.
23. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach,  obowiązane są do korzystania z wózka basenowego w przygotowanym dla nich pomieszczeniu.
24. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu.
25. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK.
26. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe, plaża wokół niecek i atrakcje wodne.
27. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest ciągły gwizdek i komunikat słowny ratownika. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
28. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń, należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu.
29. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się   z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
30. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne są wyłączane przez ratowników. Ponowne ich uruchomienie może odbyć się na prośbę użytkownika.
31. Strefy obiektu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez tabliczki informacyjne i korzystanie z nich w tym czasie jest zabronione.
32. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do administracji i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane.
33. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 10 osób.
34. Tory 1 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających, tory 2 i 5  przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3 i 4  przeznaczone są dla osób dobrze pływających.
35. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa, osobom znajdującym się na terenie obiektu zabrania się :
a) wstępu na pływalnię po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, a także wnoszenia i ich spożywania, 
b) pływania w poprzek torów pływackich,
c) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
d) używania strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
e) skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
f) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
g) biegania, popychania i wrzucania do wody, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
h) wszczynania fałszywych alarmów,
i) wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,
j) wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych  i poręczach,
k) wchodzenia i wychodzenia z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
l) wchodzenia na stanowiska ratownicze oraz używania sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
m) zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz niecek basenowych,
n) używania mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,
o) niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu,
p) przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,
q) korzystania na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych,
r) wnoszenia sprzętu muzycznego i grającego,
s) palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych,
t) żucia gumy i spożywania pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków,
u) pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji, 
v) wprowadzania zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
w) wchodzenia na rzeźby, kwietniki, murki okalające basen oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone,
x) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,
y) kąpania się w biżuterii (zegarkach, pierścionkach i obrączkach, bransoletkach, rzemykach, łańcuszkach, kolczykach, ozdobach we włosach, itp.).
36. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własną odpowiedzialność  użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
37. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w  strefie suchej obiektu.
38. Korzystanie na terenie niecki basenowej z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody ratownika lub kierownika obiektu.
39. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody ratownika lub kierownika obiektu.
40. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach hali basenowej.
41. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, używające słowa powszechnie uważane za obelżywe, stwarzające zagrożenie dla innych osób, nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
42. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
43. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel kasy wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.
44. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe  są wyłącznie za zgodą kierownictwa obiektu.
45. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do administracji obiektu.
46. Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.