Back to top
2017-12-20

Regulamin Siłowni

Regulamin siłowni


1.    Siłownia jest otwarta codziennie w godz. od 6:30 do 22:00. Użytkownicy będą wpuszczani nie później niż 30 minut przed jej zamknięciem. 
2.    Zabrania się przebywania na terenie siłowni poza wyznaczonymi godzinami otwarcia. 
3.    Każda osoba korzystająca z siłowni jest obowiązana do zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu i podporządkowania się jego zapisom, a także poleceniom obsługi.
4.    Siłownia jest przeznaczona do indywidualnej rekreacji oraz prowadzenia grupowych zajęć rekreacyjno-sportowych.
5.    W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych kierownictwo obiektu ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z siłowni, zamknięcia jej w całości lub części.
6.    Grupy zorganizowane zobowiązane są zgłosić się do administracji i uzgodnić warunki korzystania z siłowni.
7.    Wstęp na siłownię odbywa się po wykupieniu biletu lub karnetu wg obowiązującego cennika. 
8.    Z siłowni wolno korzystać wyłącznie w obecności instruktora siłowni.   
9.    Każda osoba korzystająca z urządzeń i sprzętu sportowego znajdujących się w siłowni jest obowiązana do zapoznania się z ich instrukcją obsługi i użytkowania oraz do ich bezwzględnego przestrzegania.
10.    Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie po wcześniejszym zgłoszeniu się do instruktora mogą korzystać z jego pomocy w trakcie wykonywania ćwiczeń.
11.    Każdy korzystający z siłowni przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
12.    Każda osoba korzystająca z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań do uprawiania ćwiczeń siłowych. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z siłowni ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.
13.    Z siłowni mogą korzystać osoby:

a. które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność,
b. które ukończyły 13 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców lub prawnych opiekunów,
c. z siłowni nie mogą korzystać osoby które nie ukończyły 13 lat.

14.    Z siłowni należy korzystać w stroju oraz obuwiu sportowym (czystym, na płaskiej podeszwie, bez kolców i kołków, nie pozostawiającym podczas użytkowania zabrudzeń, rys itp.). Ze względów higienicznych wskazane jest korzystanie z ręcznika.
15.    Zmiana ubrania wierzchniego na strój sportowy odbywa się w szatni siłowni.
16.    Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy uszkodzone lub utracone przez korzystających na skutek siły wyższej lub z wyłącznej winy korzystającego  (w szczególności pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe) kierownictwo siłowni nie ponosi odpowiedzialności.
17.    Kierownictwo obiektu lub instruktor siłowni może czasowo ograniczyć wstęp na siłownię ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby osób ćwiczących.
18.    O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić instruktora siłowni.
19.    Zabronione jest wszelkie zachowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników siłowni, jak również:

a.    przebierania się poza szatnią,
b.    wchodzenia w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
c.    wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
d.    palenie tytoniu, używanie papierosów elektronicznych, używanie otwartego ognia,
e.    żucie gumy i spożywanie pokarmów,
f.    wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
g.    zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu siłowni,
h.    niszczenie urządzeń i wyposażenia siłowni,
i.    wnoszenie przedmiotów utrudniających komunikację,
j.    hałasowanie, przeszkadzanie ćwiczącym oraz innym osobom przebywającym na terenie siłowni,
k.    wchodzenie na konstrukcję przyrządów do ćwiczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
l.    ustawianie na przyrządach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu (toreb, butelek, itp),
m.    wykonywanie ćwiczeń siłowych bez rozgrzewki,
n.    ćwiczenie z nie spiętymi długimi włosami oraz z biżuterią i ozdobami, mogącymi spowodować uszkodzenie ciała, 
o.    korzystania ze sprzętu sportowego, dokonywanie jakiejkolwiek modyfikacji przyrządów oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody instruktora siłowni,
p.    korzystania ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia siłowni niezgodnie z ich przeznaczeniem,
q.    wykonywania ćwiczeń siłowych i treningu z dużymi obciążeniami, bez asekuracji instruktora lub osób współćwiczących,
r.    gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach urządzeń,
s.    wkładania kończyn pomiędzy ruchome części segmentów przyrządów,
t.    zakładania na sztangę talerzy nie zabezpieczonych zaciskami i o różnej wadze po obu końcach sztangi,
u.    ćwiczeń przy użyciu stojaków do sztangi ustawionych na różnych wysokościach,
v.    wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych,
w.    prowadzenie działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody kierownika obiektu.

20.    Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach. 
21.    Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody instruktora siłowni lub kierownika obiektu.
22.    Na terenie siłowni nie zapewnia się stałej opieki medycznej. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedlekarskiej należy zgłosić się do Punktu medycznego znajdującego się na pływalni. 
23.    Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek, stwarzające zagrożenie dla innych osób, nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu.
24.    Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
25.    Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel kasy wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.
26.    Kierownictwo obiektu  nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w czasie korzystania z urządzeń siłowni oraz za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.
27.    Uwagi i wnioski należy zgłaszać do administracji obiektu.