Back to top
2017-12-20

Regulamin Siłowni

 1. Siłownia znajdująca się na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku (dalej jako: „KCRiS OAZA”) jest otwarta codziennie w godz. od 6:30 do 22:00. Osoby chcące korzystać z siłowni będą wpuszczane nie później niż 30 minut przed jej zamknięciem.
 2. Zabrania się przebywania na terenie siłowni poza wyznaczonymi godzinami otwarcia.
 3. Każda osoba korzystająca z siłowni znajdującej się na terenie KCRiS OAZA jest obowiązana do zapoznania się z regulaminami obowiązującymi na jego terenie, w tym postanowieniami niniejszego regulaminu i podporządkowania się ich postanowieniom, jak również poleceniom jego pracowników.
 4. Siłownia jest przeznaczona do indywidualnej rekreacji oraz prowadzenia grupowych zajęć rekreacyjno-sportowych.
 5. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych, KCRiS OAZA ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z siłowni, zamknięcia jej w całości lub części.
 6. Grupy zorganizowane zobowiązane są zgłosić się do administracji KCRiS OAZA i uzgodnić warunki korzystania z siłowni.
 7. Wstęp na siłownię odbywa się po wykupieniu biletu lub karnetu wg obowiązującego cennika.
 8. Każda osoba korzystająca z urządzeń i sprzętu sportowego znajdujących się w siłowni jest zobowiązana do zapoznania się z ich instrukcją obsługi i użytkowania oraz do ich bezwzględnego przestrzegania.
 9. Osoby z niepełnosprawnością, mogą korzystać z siłowni tylko i wyłącznie w obecności swojego opiekuna lub instruktora.
 10. Każda osoba korzystająca z siłowni przebywa w niej i wykonuje ćwiczenia fizyczne na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 11. Każda osoba korzystająca z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań do uprawiania ćwiczeń siłowych. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z siłowni ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.
 12. Z siłowni mogą korzystać osoby:
  1. które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność,
  2. które ukończyły 16 lat – wyłącznie za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna prawnego,
  3. które ukończyły 13 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców lub prawnych opiekunów,
  4. z siłowni nie mogą korzystać osoby które nie ukończyły 13 lat.
 13. Z siłowni należy korzystać w stroju oraz obuwiu sportowym (czystym, na płaskiej podeszwie, bez kolców i kołków, nie pozostawiającym podczas użytkowania zabrudzeń, rys itp.). Ze względów higienicznych obowiązkowe jest korzystanie z ręcznika.
 14. Zmiana ubrania wierzchniego na strój sportowy odbywa się w szatni siłowni.
 15. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy uszkodzone lub utracone przez korzystających z siłowni (w szczególności pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe) KCRiS OAZA nie ponosi odpowiedzialności.
 16. KCRiS OAZA może ograniczyć wstęp na siłownię ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby osób ćwiczących, czyli 20 osób.
 17. wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu lub zdrowiu ludzkiemu oraz nieprawidłowej pracy urządzeń lub sprzętu znajdujących się na siłowni, należy bezwzględnie powiadomić instruktora siłowni lub pracownika recepcji.
 18. Zabronione jest wszelkie zachowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników siłowni, jak również:
  1. przebieranie się poza szatnią,
  2. wchodzenie w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
  3. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz dopingujących,
  4. palenie tytoniu, używanie papierosów elektronicznych, używanie otwartego ognia,
  5. żucie gumy i spożywanie pokarmów,
  6. wnoszenie ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  7. zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu siłowni,
  8. niszczenie urządzeń i wyposażenia siłowni,
  9. hałasowanie, przeszkadzanie ćwiczącym oraz innym osobom przebywającym na terenie siłowni,
  10. ustawianie na przyrządach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętów,
  11. wykonywanie ćwiczeń siłowych bez rozgrzewki,
  12. ćwiczenie z nie spiętymi długimi włosami oraz z biżuterią i ozdobami, mogącymi spowodować uszkodzenie ciała,
  13. przemieszczanie wyposażenia ruchomego bez zgody instruktora siłowni,
  14. korzystanie ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia siłowni niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  15. wykonywanie ćwiczeń siłowych i treningu z dużymi obciążeniami, bez asekuracji instruktora lub osób współćwiczących,
  16. gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach urządzeń,
  17. wkładanie kończyn pomiędzy ruchome części segmentów przyrządów,
  18. zakładanie na sztangę talerzy nie zabezpieczonych zaciskami i o różnej wadze po obu końcach sztangi,
  19. ćwiczeń przy użyciu stojaków do sztangi ustawionych na różnych wysokościach,
  20. wykonywanie ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych,
  21. wykonywanie ćwiczeń z takimi obciążeniami, nad jakimi nie jest się w stanie zapanować,
  22. prowadzenie działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody KCRiS OAZA.
 19. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 20. Wnoszenie i korzystanie na terenie KCRiS OAZA z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody instruktora siłowni.
 21. Na terenie siłowni nie zapewnia się stałej opieki medycznej. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedlekarskiej należy zgłosić się do punktu medycznego znajdującego się na pływalni mieszczącej się na terenie KCRiS OAZA.
 22. Osoby przebywające na terenie KCRiS OAZA i naruszające porządek, stwarzające zagrożenie dla innych osób, nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z terenu obiektu.
 23. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 24. KCRiS OAZA nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w czasie korzystania z urządzeń siłowni oraz za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.
 25. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do Administracji obiektu.

Korzystający z siłowni zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów, zasad, zaleceń i poleceń wprowadzonych i obowiązujących w związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV2.

Z uwagi na wprowadzony w kraju limit osób mogących jednocześnie korzystać z siłowni, w okresie 01-17 grudnia 2021 r.,  w przypadku osiągnięcia ww. limitu, wstęp wyłącznie po okazaniu aktualnego paszportu covidowego.