Back to top
2017-12-20

Regulamin uczestnictwa w indywidualnych zajęciach nauki i doskonalenia pływania

 

1.    Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.
2.    Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług basenowych na obiekcie Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej również KCRiS OAZA), przez osoby uczestniczące w indywidualnych zajęciach nauki i doskonalenia pływania.
3.    Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest  osoba korzystająca z usług KCRiS  OAZA.
4.    Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe, po wcześniejszym zapisaniu się na zajęcia indywidualne bezpośrednio u instruktora pływania.
5.    KCRiS OAZA oferuje indywidualną naukę pływania na podstawie jednorazowego biletu wstępu lub karnetu imiennego wg aktualnego cennika.
6.    Zasady korzystania z karnetów oferowanych przez KCRiS OAZA określa Regulamin karnetów KCRiS OAZA, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu.
7.    Uczestnikowi przysługuje prawo dwukrotnego odwołania zajęć, jednakże nie później niż 24 godziny przed umówionym terminem zajęć, u instruktora prowadzącego. Brak odwołania zajęć przez uczestnika we wskazanym w zdaniu poprzednim czasie, jest równoznaczny z koniecznością uregulowania płatności za zajęcia, w tym możliwością ściągnięcia środków z wykupionego karnetu.
8.    W przypadku długotrwałej, trwającej powyżej 2 tygodni, absencji uczestnika zajęć (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba, rekonwalescencja itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, a opłata za zawieszone zajęcia zostanie przeniesiona na inny termin. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego do administracji KCRiS OAZA jest w takiej sytuacji wymagane nie później niż tydzień po zakończeniu absencji.
9.    Zajęcia trwają 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na rozebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 70 minut (liczonego od wydania transpondera/kluczyka do szafki basenowej – do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata wg aktualnego cennika.
10.  Po pobraniu z karnetu/opłaceniu zajęć uczestnik otrzymuje silikonową opaskę na rękę, którą zobowiązany jest oddać instruktorowi prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć.
11.  Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z zajęć. 
12.  Dzieci samodzielnie, bez zgody instruktora prowadzącego, nie mogą opuścić niecki basenowej.
13.  Rodzic/opiekun każdorazowo wchodząc do szatni zobowiązany jest do pobrania transpondera i zmiany obuwia. Czas przeznaczony na przebranie dziecka liczony jest od momentu wydania transpondera i wynosi 15 minut. Po przekroczeniu wyznaczonego czasu naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę wg obowiązującego cennika .
14.  Uczestnik zajęć samodzielnie wychodzi z szatni na nieckę basenową, siada na ławce i tam oczekuje na instruktora prowadzącego zajęcia.
15.  Dziecko, które ukończyło 8. rok życia samodzielnie korzysta z szatni i przebieralni. 
16.  Rodzice/opiekunowie wchodzący na nieckę basenową w ubraniu będą ze względów sanitarno-higienicznych proszeni o jego opuszczenie. 
17.  Pierwsze 5 minut zajęć to część organizacyjna - pobranie sprzętu.
18.  Po zakończonych zajęciach uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia niecki basenowej i przejścia do szatni.
19.  Każdy uczestnik zajęć, jak również rodzic, zobowiązany jest przestrzegać obowiązujące przepisy prawa, w tym dotyczące wprowadzonego w Polsce stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2, a także zasad obowiązujących na terenie obiektu KCRiS OAZA, w szczególności związanych z ww. stanem epidemii.
20.  W zajęciach mogą brać udział osoby, w stosunku do których brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
21.  Każdy uczestnik zajęć, jak również rodzic, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu KCRiS OAZA.

UWAGA!!!
Informujemy, że w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od KCRiS OAZA, w szczególności zaistnienia siły wyższej, może nastąpić częściowe lub całkowite odwołanie zajęć, świadczonych przez KCRiS OAZA usług, czy też może zostać ograniczony dostęp do części bądź całości obiektów KCRiS OAZA. 

Regulamin do pobrania