Back to top
2020-01-10

Regulamin uczestnictwa w sekcji pływackiej dla dorosłych-OAZA


REGULAMIN

I  Zasady ogólne uczestnictwa

1.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług basenowych na obiekcie Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej również KCRiS OAZA), przez osoby uczestniczące w treningach sekcji pływackiej dla dorosłych (dalej również trening).
2.    Uczestnictwo w treningach jest możliwe, po wcześniejszym zapisaniu się do grupy w administracji KCRiS OAZA.
3.    Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia miesięcznej opłaty za karnet OPEN Sekcja Pływacka Dla Dorosłych przed pierwszym treningiem. 
4.    W jednej grupie może uczestniczyć maksymalnie 16 osób. Minimalna liczba uczestników w grupie wynosi 10 osób. W przypadku mniejszej liczby zapisanych uczestników niż liczba 10 grupa nie zostanie utworzona.
5.    Każde zajęcia prowadzone są przez jednego trenera.
6.    Trening trwa 60 minut, dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na przebranie 
i wysuszenie. Po przekroczeniu 70 minut (czas liczony od wydania transpondera /kluczyka do szafki basenowej do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę wg obowiązującego cennika.
7.    Uczestnik treningów może korzystać ze wszystkich treningów na pływalni oraz sali fitness według obowiązującego grafiku w danym miesiącu.
1.    Nie dopuszcza się  możliwości żądania przez opuszczającego treningi zwrotu za nie opłaty.
2.    Nie dopuszcza się możliwości przedłużenia ważności niewykorzystanego karnetu na kolejny miesiąc. 

II  Najważniejsze zasady organizacyjne

1.    Terminarz oraz grafik treningów dostępny jest na stronie internetowej www.oaza.kornik.pl.
2.    Osoba wchodząca na trening zobowiązana jest do okazania upoważnionemu pracownikowi KCRiS OAZA karnetu.
3.    Po pobraniu z karnetu treningu, uczestnik otrzymuje silikonową opaskę na rękę, którą zobowiązany jest oddać trenerowi prowadzącemu zajęcia przy sprawdzaniu obecności.
4.    Pierwsze 5 minut treningu to część organizacyjna - sprawdzenie obecności, pobranie sprzętu.
5.    Po zakończonym treningu uczestnik zobowiązany jest do opuszczenia niecki basenowej i przejścia do szatni.

III  Regulamin karnetów KCRiS OAZA

Rodzaje karnetów oferowanych przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej również KCRiS OAZA):
1.    Karnet abonamentowy, jest dokumentem na okaziciela i uprawnia do korzystania z usług KCRiS    OAZA z osobami towarzyszącymi łącznie do pięciu osób.
2.    Karnet imienny, jest dokumentem uprawniającym do  korzystania z usług KCRiS OAZA tylko przez jedną osobę, która jest wskazana z imienia i nazwiska w systemie kasowym.

Karnety oferowane przez KCRiS OAZA:
1.  Abonamentowe - zasilane odpowiednią ilością wejść na wybrane usługi wg cennika:
a)    Aqua aerobik/ Aqua zumba/ Gimnastyka w wodzie                      
b)    Karnet Fitness
c)    Sauna Infrared/Rollmasaż   
2.  Abonamentowe - zasilane punktami, odpowiadającymi wartości usługi wg cennika:
a)  Basen /Sauna/Tężnie  
3.  Abonamentowe - zasilane ilością minut wg cennika:
a)  Solarium 
4. Imienne:
a)    Siłownia Open 
b)    Karnet Open Fitness 
c)    Nauka i doskonalenie pływania/Rodzic plus dziecko
d)    Open Sekcja Pływacka Dla Dorosłych-OAZA
e)    Voucher

Ustalenia szczegółowe dotyczące  korzystania z karnetów:

1.    Termin ważności karnetów określony jest w cenniku dostępnym w gablocie przy kasach głównych KCRiS OAZA oraz na stronie www.oaza.kornik.pl 
2.    Termin ważności karnetu liczony jest od momentu jego zakupu.
3.    Przy zakupie karnetu wydawana jest karta zbliżeniowa zasilona wybraną usługą wg obowiązującego cennika.
4.    Za każdą kartę zbliżeniową pobierana jest opłata w wysokości 10zł,  która stanowi zabezpieczenie zwrotu kosztów w przypadku jej utraty lub zniszczenia.
5.    Opłata zostaje zwrócona klientowi w przypadku wykorzystania wykupionej puli usług i oddania nie uszkodzonej  karty w kasie  KCRiS OAZA.
6.    Opłata dodatkowa za wystawienie duplikatu karty zbliżeniowej wynosi 10zł.
7.    Rozliczenie usługi karnetem następuje poprzez pomniejszenie punktów zgodnie z wartością wybranej usługi lub pomniejszenie ilości wejść.
8.    Po wykorzystaniu punktów w zakupionym karnecie Basen/Sauna/Tężnie, ewentualną dopłatę do wybranej usługi należy uregulować gotówką.
9.    Po upływie terminu ważności karnetu, należy ponownie go zasilić. Okres ważności karnetu przedłuża się od dnia jego doładowania.
10.  Punkty lub wejścia znajdujące się na karcie zbliżeniowej zsumują się w przypadku jej zasilenia przed upływem terminu ważności