Back to top
2020-01-10

Regulamin uczestnictwa w treningach sekcji pływackiej dla dorosłych-OAZA

I  Zasady ogólne uczestnictwa

1.    Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej również: ,,KCRiS OAZA”).
2.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług basenowych na obiekcie Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, przez osoby uczestniczące w treningach sekcji pływackiej dla dorosłych (dalej również trening). 
3.    Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba korzystająca z usług KCRiS OAZA.
4.    Uczestnictwo w treningach jest możliwe, po wcześniejszym zapisaniu się do grupy w administracji KCRiS OAZA.
5.    Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za karnet OPEN Sekcja Pływacka Dla Dorosłych, zgodnie z obowiązującym cennikiem, przed pierwszym treningiem w okresie, jakiego dotyczy opłata. 
6.    Zasady korzystania z karnetów oferowanych przez KCRiS OAZA określa Regulamin karnetów KCRiS OAZA, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu.
7.    W jednej grupie może uczestniczyć maksymalnie 20 osób. Minimalna liczba uczestników w grupie wynosi 10 osób. W przypadku mniejszej liczby zapisanych uczestników niż liczba 10,  grupa może nie zostać utworzona.
8.    Każdy trening prowadzone są przez jednego trenera.
9.    Trening trwa 60 minut, dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na przebranie i wysuszenie. 
Po przekroczeniu 85 minut (czas liczony od wydania transpondera/kluczyka do szafki basenowej do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę wg obowiązującego cennika.
10.  Uczestnik treningów może korzystać ze wszystkich treningów na pływalni oraz sali fitness według obowiązującego grafiku w danym miesiącu.
11.  W przypadku niedyspozycji trenera prowadzącego trening, KCRiS OAZA zapewnia zastępstwo trenera lub w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do odwołania treningu wraz z ustaleniem nowego terminu.
12.  W przypadku długotrwałej, trwającej powyżej 2 tygodni, absencji Uczestnika (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba, rekonwalescencja itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w treningach. Opłata za zawieszone treningi zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego do administracji KCRiS OAZA jest w takiej sytuacji wymagane nie później niż tydzień po zakończeniu absencji.
13.  Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, nie dopuszcza się  możliwości żądania przez opuszczającego treningi zwrotu środków za niewykorzystane treningi.
14.  Nie dopuszcza się możliwości przedłużenia ważności niewykorzystanego karnetu na kolejny miesiąc. 
15.  Każdy Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać obowiązujące przepisy prawa, w tym dotyczące wprowadzonego w Polsce stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2, a także zasad obowiązujących na terenie obiektu KCRiS OAZA, w szczególności związanych z ww. stanem epidemii.
16.  W treningach mogą brać udział osoby, w stosunku do których brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w treningach.
17.  Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu KCRiS OAZA.

II  Najważniejsze zasady organizacyjne

1.    Grafik treningów dostępny jest na stronie internetowej www.oaza.kornik.pl.
2.    Osoba wchodząca na trening zobowiązana jest do okazania upoważnionemu pracownikowi KCRiS OAZA karnetu.
3.    Po pobraniu z karnetu treningu, Uczestnik otrzymuje silikonową opaskę na rękę, którą zobowiązany jest oddać trenerowi przy sprawdzaniu obecności.
4.    Pierwsze 5 minut treningu to część organizacyjna - sprawdzenie obecności, pobranie sprzętu.
5.    Po zakończonym treningu Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia niecki basenowej i przejścia do szatni.


UWAGA!!!
Informujemy, że w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od KCRiS OAZA, w szczególności zaistnienia siły wyższej, może nastąpić częściowe lub całkowite odwołanie treningu, świadczonych przez KCRiS OAZA usług, czy też może zostać ograniczony dostęp do części bądź całości obiektów KCRiS OAZA. 
 

Regulamin do pobrania