Back to top
2017-12-19

Regulamin Hali wielofunkcyjnej

REGULAMIN HALI WIELOFUNKCYJNEJ

1.    Hala wielofunkcyjna w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA jest obiektem Gminy Kórnik.
2.    Obiekt jest czynny codziennie w godzinach od 6:30 do 22:30. Zabrania się przebywania na terenie hali poza wyznaczonymi godzinami otwarcia.
3.    W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający halą ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z niej, zamknięcia jej w części lub w całości.
4.    Każda osoba korzystająca z hali jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminu obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi.
5.    Na terenie hali znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz poleceń personelu.
6.    Każdy korzystający z hali przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
7.    Korzystanie z hali może odbywać się indywidualnie lub w grupie zorganizowanej. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do administracji i uzgodnić warunki korzystania z hali. 
8.    Dzieci do ukończenia 13. roku życia oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży, mogą przebywać na terenie hali jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
9.    Wstęp na teren hali odbywa się na podstawie dokonanej wpłaty w kasie zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
10.    Opłacenie wstępu na halę oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
11.    Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do hali ze względu  na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
12.    Korzystanie z hali odbywa się według grafiku, dostępnego w administracji.
13.    W celu uzyskania niezbędnej pomocy w korzystaniu z hali osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są  o zgłoszenie się do personelu Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.
14.    Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
15.    We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe (czyste, na płaskiej podeszwie, bez kolców i kołków, nie pozostawiające podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.).
16.    Przebranie się w strój sportowy odbywa się w szatni. Szatnia jest udostępniana na 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć i 20 minut po ich zakończeniu.
17.    Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy  uszkodzone lub utracone przez korzystających na skutek siły wyższej lub z wyłącznej winy korzystającego (w szczególności pozostawione  w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe)  kierownictwo hali nie ponosi odpowiedzialności.
18.    Każdy korzystający z hali ma obowiązek przebywania we właściwej jej części, określonej przy zgłaszaniu rezerwacji w administracji.
19.    Sprzęt sportowy, po zajęciach należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
20.    Korzystający z hali i jej urządzeń zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i nie stwarzania przez swoje zachowanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, oraz są nie mogą:
a.    przebierać się poza szatnią,
b.    wchodzić i wychodzić z hali poza miejscami do tego wyznaczonymi,
c.    wchodzić na halę w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
d.    palić tytoniu, używać papierosów elektronicznych, spożywać napojów alkoholowych, stosować lub być pod wpływem środków odurzających
e.    żuć gumy, spożywać napojów i jedzenia na terenie płyty hali,
f.    niszczyć urządzeń  i sprzętu hali,
g.    zaśmiecać  i brudzić terenu hali,
h.    wprowadzać zwierząt, pojazdów takich jak rolki, rowery, deskorolki, wózki, skutery oraz  umieszczać na hali przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
i.    używać otwartego ognia,
j.    wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla  innych uczestników korzystających z hali,
k.    wnosić sprzętu muzycznego i grającego,
l.     korzystać  bez zgody personelu hali ze sprzętu sportowego oraz przemieszczać wyposażenia ruchomego ,
m.   korzystać ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia hali niezgodnie z ich przeznaczeniem.
21.   Osoby, które są widzami lub kibicami nie mogą  przebywać poza obrębem trybun, w szczególności w trakcie trwania zawodów i zajęć sportowych
22.    Na terenie hali nie zapewnia się stałej opieki medycznej. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedlekarskiej należy zgłosić się do Punktu medycznego znajdującego się na Pływalni. 
23.    Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
24.    Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu.
25.    Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia hali ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
26.    Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel kasy wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
27.    Wszelka działalność zarobkowa na terenie hali  dozwolona jest wyłącznie za zgodą kierownictwa obiektu.
28.    Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się poleceniom personelu.
29.    O wszelkich zdarzeniach, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników, wypadkach oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu.
30.    Uwagi lub zastrzeżenia związane z korzystaniem z hali należy zgłaszać w recepcji. 
31.    Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek, używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób, nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu.
32.    Kórnickie Centrum Rekreacji i SPORTU OAZA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.