Back to top

Kamera

 

F5 - odśwież.

Klauzula informacyjna dla klientów Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.    Administratorem systemu monitoringu jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA z siedzibą w Kórniku przy ul. I. Krasickiego 1, 62-035 (dalej KCRiS OAZA).
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Anna Łuczak, telefon: 61 649 88 75 wew.3 lub email: iodo@oaza.kornik.pl.  KCRiS OAZA ul. I. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik.
3.    Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie monitorowanym.
4.    Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w zw. z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.0.506 ) oraz art. 22 (2) Kodeksu Pracy (Dz. U. 2018 poz. 917).
5.    Zapisy z monitoringu są nadpisywane i będą przechowywane w okresie 14 dni. 
6.    Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom KCRiS OAZA oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na  podstawie przepisów obowiązującego prawa (np. funkcjonariuszom Policji).
7.    Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10.    Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11.    Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.