Back to top

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.oaza.kornik.pl oraz https://zapisy.oaza.kornik.pl

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu "OAZA" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu "OAZA".

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Brak kontrastu zdjęć, obrazków do tła.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - KCRiS "OAZA" przeprowadziła samoocenę dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-Tingtum Checker (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://www.oaza.kornik.pl spełnia wymagania w 99,94%, https://zapisy.oaza.kornik.pl spełnia wymagania w 82%.

Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. 

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. 

Dokładamy starań, by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść był zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki np. na urządzeniach mobilnych. 

Serwis jest rozpoznawalny przez programy dla osób niewidomych np. NVDA.

Strony witryny można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy.

Częściowo zachowana możliwość powiększania rozmiaru zawartości ekranu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB lub Shift+TAB.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Weronika Starzyńska, w.starzynska@oaza.kornik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 649 88 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku na poziomie chodnika, wolne od progów poziomych i pionowych, obrotowe, automatyczne wejście.

W budynku KCRiS OAZA zapewnione są na wszystkich poziomach przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych.

Dostępna jest winda osobowa umożliwiająca dostęp do wyższego poziomu budynku, jak również winda w basenie.

Zapewniona została informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy, w budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.

Możliwość ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

KCRiS "OAZA" zastosowało w budynku rozwiązania, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

KCRiS "OAZA" zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Przed budynkiem, na parkingu KCRiS "OAZA", zlokalizowane są miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Toalety na wszystkich poziomach budynku są dostosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością.

W budynku brak pętli indukcyjnych.

Na chwilę sporządzania niniejszej deklaracji brak możliwości skorzystania z pomocy z tłumacza języka migowego w budynku KCRiS OAZA oraz online.

 

Aktualizacja deklaracji dostępności cyfrowej: 31.03.2022 r.