Back to top

BIP

 

Klauzula informacyjna dla klientów Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA z siedzibą w Kórniku przy ul. I. Krasickiego 1, 62-035.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: imię i nazwisko: Anna Łuczak, telefon: 61 649 88 75 wew.3, email: iodo@oaza.kornik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych KCRiS OAZA i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

BIP

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW KCRiS OAZA