Back to top

BIP

 

BIP

BIP - Archiwum

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW KCRiS OAZA

Klauzula informacyjna dla klientów Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA z siedzibą w Kórniku przy ul. I. Krasickiego 1, 62-035.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: imię i nazwisko: Anna Łuczak, telefon: 61 649 88 75 wew.3, email: iodo@oaza.kornik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych KCRiS OAZA i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA do uzyskania danych osobowych, podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa (np. funkcjonariuszom Policji), upoważnione osoby świadczące usługi na rzecz Administratora.
5) Pozyskane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez czas określony obowiązującymi przepisami prawa, przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania żądania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych - na podstawie Art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7) pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8) przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

Klauzula informacyjna dla klientów Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA - dotycząca monitoringu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem systemu monitoringu jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA z siedzibą w Kórniku przy ul. I. Krasickiego 1, 62-035 (dalej KCRiS OAZA).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Anna Łuczak, telefon: 61 649 88 75 wew.3 lub email: iodo@oaza.kornik.pl.  KCRiS OAZA ul. I. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik.
3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie monitorowanym.
4. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w zw. z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.0.506 ) oraz art. 22 (2) Kodeksu Pracy (Dz. U. 2018 poz. 917).
5. Zapisy z monitoringu są nadpisywane i będą przechowywane w okresie 14 dni. 
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom KCRiS OAZA oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na  podstawie przepisów obowiązującego prawa (np. funkcjonariuszom Policji).
7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.