Back to top
2020-04-29

Regulamin boiska piłkarskiego treningowego

REGULAMIN BOISKA PIŁKARSKIEGO
TRENINGOWEGO

INFORMACJE OGÓLNE
1.    Boisko piłkarskie treningowe (dalej boisko) jest obiektem sportowym Miasta i Gminy Kórnik administrowanym przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej KCRiS OAZA) z siedzibą  w Kórniku przy ul. Ignacego Krasickiego 1.
2.    Boisko zlokalizowane jest na terenie KCRiS OAZA w Kórniku przy ul. Leśnej 6.
3.    Boisko funkcjonuje codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00.
4.    Do boiska piłkarskiego treningowego należą: boksy dla zawodników oraz miejsca siedzące dla kibiców.
5.    Boisko o wymiarach 95 m x 53 m służy do przeprowadzania rozgrywek treningowych.
6.    Boisko dostępne jest po dokonaniu rezerwacji, a wysokość opłaty określa Cennik Usług KCRiS OAZA.
7.    Zasady korzystania z boiska określa niniejszy Regulamin, a korzystający są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania jego zapisów.

ZASADY KORZYSTANIA
1.    Z boiska korzystać mogą: 
a)    dzieci i młodzież szkolna pod opieką nauczyciela lub trenera
b)    dzieci do lat 13 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
c)    kluby i stowarzyszenia sportowe 
d)    przedsiębiorstwa, zakłady pracy i instytucje oraz inne grupy zorganizowane.
2.    Warunkiem korzystania z boiska jest bezwzględne posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 
3.    Na terenie boiska oraz w jego otoczeniu obowiązuje zakaz:
a)     „wieszania się” na bramkach
b)    zaśmiecania i dewastacji boiska 
c)    używania słów wulgarnych i obraźliwych oraz zachowania stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego
d)    palenia papierosów w tym elektronicznych, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych używek ograniczających świadomość i sprawność człowieka
e)    wnoszenia materiałów pirotechnicznych, broni i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka 
f)    używania na terenie obiektu czapek typu kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikację osoby
g)    wprowadzania zwierząt
h)    prowadzenia handlu i kampanii reklamowych bez zgody Administratora oraz umieszczania reklam bez podpisanej umowy z KCRiS OAZA
i)    wchodzenia na płytę boiska w okresie prowadzonych prac i wyłączenia z użytkowania.
4.    Opiekunowie i organizatorzy odpowiadają za stan czystości, porządek w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych po każdych zajęciach i treningach.
5.    Za wyrządzone szkody materialne odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie.
6.    W czasie zajęć organizator jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa. 
7.    Pracownicy KCRiS OAZA mogą kontrolować wszystkie zajęcia lub treningi, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z boiska.