Back to top
2020-06-16

Regulamin Campingu Oaza - Błonie

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Camping Oaza-Błonie stanowi część infrastruktury Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu Oaza-Błonie (dalej: ,,KCRiS Oaza-Błonie”) i ma na celu ochronę praw wszystkich gości (dalej:,,goście”, w l. poj.: ,,gość”) Campingu Oaza – Błonie (dalej: ,,camping”).
2. Wypełnienie formularza meldunkowego i wniesienie opłaty za pobyt jest równoznaczne z zameldowaniem się na campingu i akceptacją niniejszego regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z obowiązkiem przestrzegania przez gości pozostałych regulaminów obowiązujących na terenie KCRiS Oaza - Błonie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu.  
3. Wszelkie inne kwestie, nie ujęte w niniejszym regulaminie, należy każdorazowo uzgadniać w recepcji campingu.

II. PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI
1. Doba hotelowa obowiązuje w godzinach: od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 12:00 następnego dnia.
2. Niezwłocznie po przybyciu na camping, goście zobowiązani są zameldować się w recepcji campingu, wypełnić formularz meldunkowy i okazać dokument tożsamości.
3. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji, najpóźniej podczas meldowania się w recepcji campingu, należy uiścić opłatę co najmniej za pierwszą dobę pobytu.
4. Szczegółowe zasady dotyczące rezerwacji i płatności za pobyt na campingu regulują: ,,Zasady rezerwacji i płatności”. 
5. Opłata za camping obejmuje: opłatę za pobyt w domku i korzystanie z mediów lub opłatę za pobyt na polu dla namiotów i camperów i korzystanie z wybranych mediów.
6. Gościom przybywającym na camping po godzinie 22:00, po ich uprzednim zameldowaniu w recepcji, zostaje wskazane odpowiednio: miejsce na polu dla namiotów lub camperów, bądź wybrany domek, a jeśli nie ma takiej możliwości: miejsce na parkingu lub inne miejsce wskazane przez pracownika recepcji. 
7. Goście zamierzający przedłużyć swój pobyt, zobowiązani są do uprzedniego poinformowania recepcji i upewnienia się, czy istnieje taka możliwość, a po otrzymaniu potwierdzenia - do wniesienia stosownej opłaty.
8. Osoby niezameldowane na campingu, w tym osoby odwiedzające gości campingu, mogą przebywać na terenie KCRiS Oaza-Błonie w godzinach  od 08:00 do 22:00. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy gości imprezy, o jakiej mowa w ust. 9 poniżej, uprzednio zgłoszonej recepcji lub Kierownikowi KCRiS Oaza - Błonie.
9. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na campingu wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej. W przypadku, jeżeli osoba niepełnoletnia przebywa na campingu pod nadzorem osoby pełnoletniej innej niż jej przedstawiciel ustawowy, osoba sprawująca nadzór nad osobą niepełnoletnią zobowiązana jest złożyć oświadczenie o sprawowaniu nadzoru nad osobą niepełnoletnią podczas jej pobytu na campingu ze wskazaniem dokładnego okresu pobytu na campingu. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym należy przedłożyć również oświadczenie  przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej o wyrażeniu zgody na pobyt osoby niepełnoletniej na campingu pod nadzorem osoby pełnoletniej, o jakiej mowa w zdaniu poprzedzającym, ze wskazaniem terminu pobytu na campingu.     
10. W domku turystycznym może przebywać wyłącznie taka liczba osób, dla jakiej domek jest przeznaczony, z zastrzeżeniem limitów osób określonych obowiązującymi prawa.  
11. W przypadku, jeżeli w domku turystycznym miałaby przebywać większa liczba osób, aniżeli podana przy rezerwacji lub podczas meldowania, okoliczność tę należy zgłosić KCRiS Oaza-Błonie oraz uregulować odpowiednią różnicę w cenie za domek turystyczny przy większej liczbie gości, wynikającą z obowiązującego cennika.  W przypadku niezgłoszenia okoliczności, o jakiej mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku tam opisanym, KCRiS Oaza – Błonie pobierze dopłatę stanowiącą różnicę w cenie za domek turystyczny przy większej liczbie gości, wynikającą z obowiązującego cennika. W przypadku bezskuteczności wezwania do zapłaty, opłata zostanie pobrana z kaucji wpłaconej przy rezerwacji domku lub podczas meldowania.                                    
12. Przed ostatecznym opuszczeniem campingu, gość jest zobowiązany do wymeldowania się w recepcji campingu, zwrotu kluczy (w przypadku pobytu w domku) i wszelkich wypożyczonych sprzętów.

 III. POBYT NA CAMPINGU
1. Miejsce ustawienia sprzętu campingowego i pojazdu gościa wyznacza pracownik recepcji, w zależności od pozostających do dyspozycji stanowisk campingowych i przyjętych rezerwacji.
2. Pobyt jest dozwolony wyłącznie w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej (oznakowane stanowiska campingowe).
3. Zmiana stanowiska campingowego możliwa jest tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez pracownika recepcji. 
4. Miejscem parkowania pojazdów są oznakowane stanowiska campingowe lub parkingi.
5. Przed opuszczeniem campingu gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.
6. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 06:00 rano, z wyjątkiem organizowanych imprez lub zawodów sportowych, wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych. Zabrania się głośnego nastawiania sprzętów radiofonicznych przez całą dobę.
7. Goście mogą rozpalać standardowe grille w wyznaczonym do tego polu grillowym. Używając grilli, goście ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenia ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu szkody, koszty i straty.
8. Gościom zabrania się wnoszenia na teren campingu łatwopalnych paliw, środków wybuchowych, itp.
9. Na campingu mogą przebywać zwierzęta domowe (koty i psy), przy czym opiekun powinien posiadać aktualne świadectwo szczepień ochronnych, a w przypadku psów także – kaganiec, smycz; opiekun zwierzęcia zobowiązany jest sprzątać nieczystości pozostawione przez zwierzę; psy powinny być  pod kontrolą swoich właścicieli oraz być trzymane na smyczy. Przy zameldowaniu gość ma obowiązek zgłosić obecność psa i/lub kota oraz uiścić opłatę za jego pobyt. Zwalnia się z opłaty psy dla osób niewidomych.
10. W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania przez gości zasad niniejszego regulaminu, zakłócania spokoju lub korzystania z campingu w sposób niezgodny z regulaminem, goście mogą być usunięci z campingu.
11. Camping może odmówić przyjęcia gości, którzy podczas poprzedniego pobytu:
-  rażąco naruszyli regulamin campingu,
-  gościom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,  którzy zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. 

IV. KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY, URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, SPRZĘTU CAMPINGU I KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA-BŁONIE
1. Camping gwarantuje gościom korzystanie z urządzeń o standardzie co najmniej zgodnym z wymogami kategorii obiektu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji campingu.
2. Camping zapewnia:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
b) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o danych osobowych gościa,
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
d) usługę sprawną pod względem technicznym: w przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być usunięte, camping dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości złagodzić niedogodności i wynagrodzić je w inny, możliwy sposób.
3. Na terenie campingu obowiązują niżej wskazane zasady:
a) goście mogą korzystać z dostępnych urządzeń elektrycznych, rozumianych powszechnie jako AGD i RTV oraz ze sprzętów rekreacyjno - sportowych; wszystkie urządzenia i sprzęty można używać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem,
b) mycie naczyń, pranie, suszenie i prasowanie odzieży może odbywać się jedynie w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach,
c) na terenie campingu zabronione jest mycie samochodu, zmiana oleju w pojeździe itp., przy czym  istnieje możliwość skorzystania z WC chemicznego,
d) zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych (kuchenka, lodówka itp.), które nie są standardowo przeznaczone do biwakowania lub nie stanowią wyposażenia campingu; zabrania się korzystania z farelek, urządzeń grzejących,
e) ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest rozpalanie na campingu ognisk, za wyjątkiem wyznaczonego/ych do tego miejsc, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji i uiszczeniu opłaty w recepcji campingu. 

V. PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIA CAMPINGU, ZNISZCZENIA
1. Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie campingu. Gość powinien zawiadomić recepcję campingu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
2. Camping nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które nie zostały oddane przez gościa na przechowanie podmiotowi prowadzącemu camping, bez względu na ich wielkość. 
3. Camping nie odpowiada za wypadki lub obrażenia, które wydarzyły się z winy gości oraz winy odwiedzających ich innych osób. 
4. Rzeczy pozostawione przez wyjeżdżającego gościa, camping przechowa przez jeden miesiąc, a po tym czasie, jeśli nie będzie ustaleń z gościem jak postąpić z rzeczą pozostawioną, rzecz taka zostanie przekazana wybranej przez camping organizacji charytatywnej lub zutylizowana.
5. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia urządzeń i budynków lub innych miejsc znajdujących się na terenie campingu, goście odpowiadają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Do wyrzucania śmieci służą kosze i pojemniki rozstawione na terenie campingu. Odpady należy wyrzucać do odpowiednich pojemników zgodnie z zasadami segregacji i recyklingu.
2. Goście są zobowiązani do utrzymywania miejsca, na którym przebywają, w porządku i czystości, w tym także do ochrony wszelkich roślin, drzew i krzewów znajdujących się na terenie campingu.