Back to top
2018-01-04

Regulamin korzystania z boisk piłkarskich - Błonie

 

1. Administratorem głównego i bocznego boiska piłkarskiego jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu Oaza (dalej KCRiS OAZA).
2. Boiska są czynne codziennie w godzinach od 8:00 do 22:00.
3. Boiska służą do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich i treningowych.
4. Korzystanie z boisk odbywa się za zgodą pracownika KCRiS OAZA w oparciu o harmonogram dostępny u administratora.
5. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy sportowej na terenie boisk decyduje administrator. Warunkiem zorganizowania imprezy sportowej jest podpisanie umowy najmu i bezwzględne przestrzeganie jej warunków.
6. W czasie zawodów organizator jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa. Szczegółowy sposób zachowania się na imprezach określa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisy przeciwpożarowe.
7. Korzystający i przebywający na terenie boisk zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podporządkowania jego zapisom. 
8. Z boisk korzystać mogą: 
a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela 
b) dzieci do lat 12 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
c) kluby i stowarzyszenia sportowe pod nadzorem instruktora sportu lub trenera
d) grupy zorganizowane.
9. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 
10. Na terenie boisk oraz w ich otoczeniu obowiązuje zakaz:
a) palenia papierosów, spożywania alkoholu i środków odurzających
b) wprowadzania zwierząt
c) „wieszania się” na bramkach
d) poruszania się na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie
e) zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników zajęć
f) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
g) wnoszenia i używania pojemników do rozpylania gazów oraz przedmiotów pirotechnicznych
h) korzystania z instrumentów do wytwarzania hałasów z napędem mechanicznym
i) wchodzenia i przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku
j) prowadzenia handlu i kampanii reklamowych bez zgody administratora.
11. Za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boisk i znajdujących się na nich urządzeniach odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie i  rodzice. 
12. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu lub zakłócające porządek publiczny będą usuwane z terenu boisk.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych korzystających z boisk w zakresie imienia i nazwiska, szkoły i klubu wyłącznie do celów promocyjnych i marketingowych.