Back to top
2023-11-28

Regulamin Lodowisko

REGULAMIN LODOWISKA

 1. Lodowisko jest administrowane i obsługiwane przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA z siedzibą w Kórniku, zwane dalej: „zarządzającym”.
 2. Osoby przebywające na terenie lodowiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 3. Lodowisko czynne jest w godzinach określonych w harmonogramie (z uwzględnieniem przerw technicznych) dostępnym w budynku lodowiska. Zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska oraz wyłączenia z użytkowania zwłaszcza z powodu sytuacji niezależnych od zarządzającego.
 4. Podstawą wejścia i przebywania na tafli lodowiska jest zakup biletu wstępu. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Wstęp na lodowisko odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na lodowisku cennikiem usług. Transponder upoważnia do korzystania z szafek i kołowrotów znajdujących się na obiekcie lodowiska, podlega rozliczeniu oraz zwrotowi przed opuszczeniem obiektu lodowiska.
 6. Czas pobytu na lodowisku liczy się od momentu przejścia przez kołowrót wejściowy do momentu wyjścia przez kołowrót wyjściowy.
 7. Pełna należność za korzystanie z lodowiska, wypożyczenie sprzętu oraz ewentualnie wydłużony czas pobytu powinna być regulowana w kasie lodowiska przed wyjściem z obiektu.
 8. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 100 osób. Dyżurujący pracownik zarządzającego, zwany dalej „obsługą lodowiska”, ma prawo czasowego wstrzymania wstępu na lodowisko do momentu zwolnienia miejsca.
 9. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na tafli lodowiska tylko pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej ważny bilet wstępu.
 10. Dzieci do lat 10 korzystają z lodowiska bezwzględnie w kasku ochronnym.
 11. Zarządzający zaleca jazdę w rękawiczkach, kaskach oraz ochraniaczach.
 12. Korzystanie z lodowiska przez grupy zorganizowane dzieci i młodzieży, odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna (1 opiekun na 15 osób). Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się swoich podopiecznych oraz za ich bezpieczeństwo.
 13. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 14. Podczas korzystania z tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność i podporządkować się poleceniom pracowników obsługi lodowiska.
 15. Osoby obserwujące jeżdżących na lodowisku mogą przebywać tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
 16. O każdym nieszczęśliwym wypadku należy natychmiast powiadomić obsługę lodowiska, która udzieli pierwszej pomocy, w razie konieczności wstrzyma chwilowo ruch na lodowisku i wezwie pogotowie ratunkowe.
 17. Wejście na taflę lodowiska jest możliwe pod warunkiem posiadania odpowiednich łyżew: własnych lub dostępnych w wypożyczalni.
 18. Osobom korzystającym i przebywającym na terenie lodowiska zabrania się:
 • używania łyżew do jazdy szybkiej – panczenów, kijów hokejowych i krążków,
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
 • palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia,
 • siadania na bandach lodowiska oraz przechodzenia przez bandy,
 • urządzania niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych użytkowników lodowiska,
 • jazdy z dziećmi na rękach,
 • wnoszenia puszek i butelek z napojami oraz jedzenia na tafli lodowiska,
 • rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,
 • wchodzenia na taflę w trakcie czyszczenia lodu,
 • wprowadzania na teren obiektu zwierząt,
 • prowadzenia działalności zarobkowej (nauka jazdy na łyżwach),
 • wnoszenia rzeczy stanowiących zagrożenie dla użytkowników lodowiska.
 1. Na terenie obiektu znajdują się bezpłatne szafki na rzeczy osobiste, dostępne dla użytkowników po zakupieniu biletu wstępu na lodowisko.
 2. Na terenie obiektu, poza płytą lodowiska należy poruszać się po wyznaczonych „chodnikach” z gumy. Osoby chodzące po niezabezpieczonym gumami podłożu w wypożyczonych łyżwach zobowiązane są do pokrycia kosztów ostrzenia łyżew zgodnie z aktualnym cennikiem.
 3. Osoby dopuszczające się niszczenia urządzeń lub wyposażenia lodowiska, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.