Back to top
2018-01-04

Regulamin stadionu lekkoatletycznego

INFORMACJE OGÓLNE

1.    Stadion lekkoatletyczno – piłkarski (dalej stadion) jest obiektem sportowym Miasta i Gminy Kórnik administrowanym przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej KCRiS OAZA) z siedzibą w Kórniku przy ul. Ignacego Krasickiego 1.
2.    Stadion zlokalizowany jest na terenie KCRiS OAZA w Kórniku przy ul. Leśnej 6.
3.    Stadion tworzą następujące kompleksy sportowe:
3.1.    Kompleks lekkoatletyczny składający się z:
a)    bieżni lekkoatletycznej 400 m o nawierzchni tartanowej z 4 torami dookoła boiska piłkarskiego
b)    2 torów o nawierzchni tartanowej do skoku w dal i trójskoku zakończonych zeskokiem wypełnionym piaskiem
c)    nawierzchni tartanowej do skoku wzwyż wraz z urządzeniami
d)    wyznaczonego miejsca do pchnięcia kulą.
3.2. Boisko piłkarskie składające się z trawiastej płyty do piłki nożnej o wymiarach 65 m x 100 m, wraz z  drenażem i 2 bramkami.
3.3. Trybuny o konstrukcji betonowej dla 618 osób.
4.    Stadion funkcjonuje codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00.
5.    Kompleks lekkoatletyczny ma charakter ogólnodostępny i jest nieodpłatny, przy czym Administrator zastrzega konieczność dokonania rezerwacji. Ogólnodostępność  i nieodpłatność nie wyklucza możliwości okresowego ograniczenia dostępu do obiektu bądź wprowadzenia opłat na czas konieczny do organizacji niektórych treningów specjalistycznych i zgrupowań, a także zawodów.
6.    Boisko piłkarskie dostępne jest po dokonaniu rezerwacji, a wysokość opłaty określa Cennik Usług KCRiS OAZA.
7.    Zasady korzystania ze stadionu określa niniejszy Regulamin, a użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania jego zapisów.

ZASADY KORZYSTANIA

1.    Ze stadionu mogą korzystać: 
a)    dzieci i młodzież szkolna pod opieką nauczyciela lub trenera
b)    dzieci do lat 13 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
c)    kluby i stowarzyszenia sportowe 
d)    przedsiębiorstwa, zakłady pracy i instytucje oraz inne grupy zorganizowane
e)    kibice wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
2.    Użytkownicy zobowiązani są do: 
a)    bezwzględnego posiadania właściwego stroju i obuwia sportowego do danej dyscypliny sportu
b)    przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych
c)    podporządkowania się poleceniom pracowników KCRiS OAZA.
3.    Użytkownikom zabrania się:
a)    wprowadzania i użytkowania sprzętu nie będącego na wyposażeniu stadionu, a także sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem stadionu, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.
b)    wprowadzania i użytkowania na nawierzchni sportowej sprzętów (urządzeń) ciężkich i/lub o ostrych zakończeniach, wąskich podstawach, wbijających się w nawierzchnię, w tym w szczególności: stołów, krzeseł, ław, tarcz strzelniczych, statywów itp.
c)    zaśmiecania i dewastacji stadionu oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
d)    używania słów wulgarnych i obraźliwych oraz zachowania stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego
e)    palenia papierosów w tym elektronicznych, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych używek ograniczających świadomość i sprawność człowieka
f)    wnoszenia materiałów pirotechnicznych, broni i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka 
g)    rozniecania ognia i rzucania wszelkimi przedmiotami
h)    wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku (np. ogrodzenie, słupy oświetleniowe i urządzenia sportowe)
i)    używania na terenie stadionu czapek typu kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikację osoby
j)    wprowadzania zwierząt
k)    prowadzenia handlu i kampanii reklamowych bez zgody Administratora oraz umieszczania reklam bez podpisanej umowy z KCRiS OAZA
4.    Opiekunowie i organizatorzy odpowiadają za stan czystości, porządek w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych po każdych zajęciach, treningach, zawodach i imprezach. 
5.    Za wyrządzone szkody materialne odpowiadają użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie.
6.    W czasie zajęć, treningów i zawodów organizator jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa. 
7.    Pracownicy KCRiS OAZA mogą kontrolować wszystkie zajęcia, zawody lub imprezy, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania ze stadionu.