Back to top
2017-12-20

Regulamin uczestnictwa w grupowych zajęciach nauki i doskonalenia pływania

I  Zasady ogólne uczestnictwa

1.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług basenowych na obiekcie Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej również KCRiS OAZA), przez osoby uczestniczące w zajęciach nauki  i doskonalenia pływania, Rodzic plus Dziecko (dalej również zajęcia).
2.    Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe, po wcześniejszym zapisaniu się do grupy, na określony dzień i godzinę  w administracji KCRiS OAZA.
3.    Program zajęć obejmuje 18/17 lekcji, co stanowi jeden semestr nauki.
4.    Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za gwarantowaną przez KCRiS OAZA liczbę zajęć wg obowiązującego cennika w określonym terminie, co stanowi podstawę do wpisu na listę główną uczestnictwa  i  do wydania karnetu imiennego. 
5.    Brak opłaty za zajęcia w określonym terminie, powoduje automatycznie skreślenie uczestnika z listy.
6.    W przypadku nie złożenia deklaracji (dotyczy II semestru) w wyznaczonym terminie na kontynuację nauki i doskonalenia pływania KCRiS OAZA nie gwarantuje miejsca uczestnikowi w jego dotychczasowej grupie.
7.    Minimalne kryterium umożliwiające uczestnictwo w zajęciach nauki i doskonalenia pływania 
spełniają dzieci, które skończyły 4 lata i mają 110 cm wzrostu, a w grupie Rodzic plus Dziecko, dzieci które ukończyły 3 rok życia.
8.    W jednej grupie może uczestniczyć maksymalnie 13 osób, 8 osób – dorośli (basen rekreacyjny). Minimalna liczba uczestników w grupie wynosi 6 osób. W przypadku mniejszej liczby zapisanych uczestników grupa nie zostanie utworzona.
9.    Każda grupa prowadzona jest przez jednego instruktora, za wyjątkiem grupy RYBKI, w której zajęcia prowadzone są przez dwóch instruktorów.
10.  Zajęcia trwają 45 minut, w grupie RYBKI 30 minut, dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na przebranie i wysuszenie. Po przekroczeniu 70 minut (czas liczony od wydania transpondera /kluczyka do szafki basenowej do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę wg obowiązującego cennika.
11.  W przypadku długotrwałej, trwającej powyżej 2 tygodni, absencji uczestnika zajęć (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba, rekonwalescencja itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie. Opłata za zawieszone zajęcia zostanie przeniesiona na następny semestr. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego do administracji KCRiS OAZA jest w takiej sytuacji wymagane nie później niż tydzień po zakończeniu absencji.

   
II  Zasady wykorzystania opuszczonych zajęć nauki pływania oraz doskonalenia pływania 
   (nie dotyczy zajęć Rodzic plus Dziecko).


1.    Każdy uczestnik ma możliwość odrobienia 2 zajęć w innej grupie o tym samym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru. Pozostałe godziny uczestnik może wykorzystać 
w formie wejścia na basen bez instruktora. Taka możliwość istnieje po zakończeniu semestru i przed upływem terminu ważności karnetu:
I semestr  ważność karnetu do końca ferii zimowych, II semestr –  ważność karnetu do końca wakacji letnich.
2.    Termin odrobienia opuszczonych przez uczestnika zajęć należy uzgodnić z instruktorem osobiście lub telefonicznie.
3.    Nie dopuszcza się  możliwości żądania przez opuszczającego zajęcia zwrotu za nie opłaty.
4.    Nie dopuszcza się możliwości przedłużenia ważności niewykorzystanego karnetu na następny semestr. 
 

   III  Najważniejsze zasady organizacyjne

1.    Terminarz zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.oaza.kornik.pl.
2.    Osoba wchodząca na naukę i doskonalenie pływania zobowiązana jest do okazania upoważnionemu pracownikowi KCRiS OAZA karnetu.
3.    Po pobraniu z karnetu lekcji, uczestnik otrzymuje silikonową opaskę na rękę, którą zobowiązany jest oddać instruktorowi prowadzącemu zajęcia przy sprawdzaniu obecności.
4.    Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z zajęć (nie dotyczy zajęć Rodzic plus Dziecko).
5.    Dzieci samodzielnie, bez zgody instruktora prowadzącego, nie mogą opuścić niecki basenowej. 
6.    Rodzic/opiekun każdorazowo wchodząc do szatni zobowiązany jest do pobrania transpondera 
i zmiany obuwia. Czas przeznaczony na przebranie dziecka liczony jest od momentu wydania transpondera i wynosi 15 minut. Po przekroczeniu wyznaczonego czasu naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę wg obowiązującego cennika (nie dotyczy zajęć Rodzic plus Dziecko).
7.    Uczestnik zajęć samodzielnie wychodzi z szatni na basen, siada na ławce i tam oczekuje na swojego instruktora (nie dotyczy zajęć Rodzic plus Dziecko).
8.    Rodzice/opiekunowie wchodzący na basen w ubraniu będą ze względów sanitarno-higienicznych proszeni o jego opuszczenie. 
9.    Pierwsze 5 minut zajęć to część organizacyjna - sprawdzenie obecności, pobranie sprzętu.
10.  Po zakończonych zajęciach uczestnik zobowiązany jest do opuszczenia niecki basenowej i przejścia do szatni.