Back to top
2017-12-20

Regulamin uczestnictwa w grupowych zajęciach nauki i doskonalenia pływania

 

I  Zasady ogólne uczestnictwa

1.    Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.
2.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług basenowych na obiekcie Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej również KCRiS OAZA), przez osoby uczestniczące w zajęciach nauki  i doskonalenia pływania, Rodzic plus Dziecko (dalej również zajęcia).
3.    Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest  osoba korzystająca z usług KCRiS  OAZA.
4.    Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe, po wcześniejszym zapisaniu się do grupy, na określony dzień i godzinę w administracji KCRiS OAZA.
5.    Program zajęć obejmuje określoną w danym semestrze nauki liczbę zajęć.  Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym terminarzem zajęć.
6.    Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za gwarantowaną przez KCRiS OAZA liczbę zajęć wg obowiązującego cennika w określonym terminie, co stanowi podstawę do wpisu na listę główną uczestnictwa i do wydania karnetu imiennego. 
7.    Zasady korzystania z karnetów oferowanych przez KCRiS OAZA określa Regulamin karnetów KCRiS OAZA, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu.
8.    Brak opłaty za zajęcia w określonym terminie, powoduje automatycznie skreślenie uczestnika z listy.
9.    W przypadku nie złożenia deklaracji (dotyczy II semestru) w wyznaczonym terminie na kontynuację nauki i doskonalenia pływania, KCRiS OAZA nie gwarantuje uczestnikowi miejsca w jego dotychczasowej grupie.
10.  Minimalne kryterium umożliwiające uczestnictwo w zajęciach nauki i doskonalenia pływania spełniają dzieci, które ukończyły 4 rok życia i mają 110 cm wzrostu, a w grupie Rodzic plus Dziecko: dzieci które ukończyły 3 rok życia.
11.  W jednej grupie może uczestniczyć maksymalnie 13 osób, wyjątek stanowi grupa 8 osób – dorośli (basen rekreacyjny). Minimalna liczba uczestników w grupie wynosi 6 osób. W przypadku mniejszej liczby zapisanych uczestników, grupa może nie zostać utworzona.
12.  Każda grupa prowadzona jest przez jednego instruktora, za wyjątkiem grupy RYBKI, w której zajęcia prowadzone są przez dwóch instruktorów.
13.  Zajęcia trwają 45 minut, w grupie RYBKI i RODZIC PLUS DZIECKO - 30 minut, dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na przebranie i wysuszenie. Po przekroczeniu 70 minut (czas liczony od wydania transpondera/kluczyka do szafki basenowej do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę wg obowiązującego cennika.
14.  W przypadku niedyspozycji instruktora prowadzącego zajęcia, KCRiS OAZA zapewnia zastępstwo instruktora lub w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć wraz z ustaleniem nowego terminu.
15.  W przypadku długotrwałej, trwającej powyżej 2 tygodni, absencji uczestnika zajęć (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba, rekonwalescencja itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach. Opłata za zawieszone zajęcia zostanie przeniesiona na następny semestr. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego do administracji KCRiS OAZA jest w takiej sytuacji wymagane nie później niż tydzień po zakończeniu absencji.
16.  Każdy uczestnik zajęć, jak również rodzic, zobowiązany jest przestrzegać obowiązujące przepisy prawa, w tym dotyczące wprowadzonego w Polsce stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2, a także zasad obowiązujących na terenie obiektu KCRiS OAZA, w szczególności związanych z ww. stanem epidemii.
17.  W zajęciach mogą brać udział osoby, w stosunku do których brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
18.  Każdy uczestnik zajęć, jak również rodzic, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu KCRiS OAZA.

II  Zasady wykorzystania opuszczonych zajęć nauki pływania oraz doskonalenia pływania

1.   Każdy uczestnik ma możliwość odrobienia 2 zajęć w innej grupie o tym samym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru. Pozostałe godziny uczestnik może wykorzystać w formie wejścia na basen bez instruktora. Taka możliwość istnieje po zakończeniu semestru i przed upływem terminu ważności karnetu:
I semestr –  ważność karnetu do końca ferii zimowych, II semestr –  ważność karnetu do końca wakacji letnich.
2.   Termin odrobienia opuszczonych przez uczestnika zajęć należy uzgodnić z instruktorem osobiście lub telefonicznie.
3.   Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, nie dopuszcza się  możliwości żądania przez opuszczającego zajęcia zwrotu środków za niewykorzystane zajęcia.
4.   Nie dopuszcza się możliwości przedłużenia ważności niewykorzystanego karnetu na następny semestr. 


III  Najważniejsze zasady organizacyjne

1.   Terminarz zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.oaza.kornik.pl.
2.   Osoba wchodząca na naukę i doskonalenie pływania zobowiązana jest do okazania upoważnionemu pracownikowi KCRiS OAZA karnetu.
3.   Po pobraniu z karnetu lekcji, uczestnik otrzymuje silikonową opaskę na rękę, którą zobowiązany jest oddać instruktorowi prowadzącemu zajęcia przy sprawdzaniu obecności.
4.   Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z zajęć (nie dotyczy zajęć Rodzic plus Dziecko).
5.   Dzieci samodzielnie, bez zgody instruktora prowadzącego, nie mogą opuścić niecki basenowej. 
6.   Rodzic/opiekun każdorazowo wchodząc do szatni zobowiązany jest do pobrania transpondera i zmiany obuwia. Czas przeznaczony na przebranie dziecka liczony jest od momentu wydania transpondera i wynosi 15 minut. Po przekroczeniu wyznaczonego czasu naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę wg obowiązującego cennika (nie dotyczy zajęć Rodzic plus Dziecko).
7.   Uczestnik zajęć samodzielnie wychodzi z szatni na nieckę basenową, siada na ławce i tam oczekuje na instruktora prowadzącego zajęcia (nie dotyczy zajęć Rodzic plus Dziecko).
8.   Dziecko, które ukończyło 8. rok życia samodzielnie korzysta z szatni i przebieralni. 
9.   Rodzice/opiekunowie wchodzący na nieckę basenową w ubraniu będą ze względów sanitarno-higienicznych proszeni o jego opuszczenie. 
10. Pierwsze 5 minut zajęć to część organizacyjna - sprawdzenie obecności, pobranie sprzętu.
11. Po zakończonych zajęciach uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia niecki basenowej i przejścia do szatni.

UWAGA!!!
Informujemy, że w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od KCRiS OAZA, w szczególności zaistnienia siły wyższej, może nastąpić częściowe lub całkowite odwołanie zajęć, świadczonych przez KCRiS OAZA usług, czy też może zostać ograniczony dostęp do części bądź całości obiektów KCRiS OAZA. 

Regulamin do pobrania