Back to top
2020-06-09

Regulamin uczestnictwa w zajęciach aqua aerobiku, aqua zumby, gimnastyki w wodzie

1.    Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej KCRiS OAZA).
2.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług basenowych na obiekcie Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, przez osoby uczestniczące w zajęciach aqua aerobiku, aqua zumby, gimnastyki w wodzie (dalej również zajęcia).
3.    Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest  osoba korzystająca z usług KCRiS OAZA. 
4.    Na zajęcia KCRiS OAZA prowadzi zapisy online poprzez strefę klienta stronie www.oaza.kornik.pl. Szczegółowe zasady dotyczące zapisów  reguluje odrębny regulamin zapisów online na zajęcia.
5.    Dopuszczalne jest uczestnictwo na zajęciach bez zapisu, jeżeli na liście głównej jest wolne miejsce. Jednakże, 
w sytuacji  odwołania zajęć przez KCRiS OAZA, Uczestnik nie zostanie poinformowany o tym fakcie wiadomością SMS.
6.    KCRiS OAZA oferuje zajęcia na podstawie jednorazowego biletu wstępu lub karnetu imiennego wg aktualnego cennika.
7.    Zasady korzystania z karnetów oferowanych przez KCRiS OAZA określa Regulamin karnetów KCRiS OAZA, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu. 
8.    Grafik zajęć dostępny jest na stronie www.oaza.kornik.pl.
9.    Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność z zastrzeżeniem punktu 8 (b).
10.  W zajęciach  mogą uczestniczyć osoby: 
a. które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność,
b. które ukończyły 13 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
11.  W przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z oferty KCRiS OAZA jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
12.  W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych, wszelkich urazów, kontuzji, Uczestnik powinien poinformować o tym instruktora, a w przypadku poważniejszych przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w zajęciach - przedstawić zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
13.  Kobiety w ciąży powinny uczestniczyć w zajęciach ze szczególną ostrożnością. Zalecane jest poinformowanie instruktora o tym fakcie, w celu doboru odpowiedniego zestawu ćwiczeń.
14.  Zajęcia aqua aerobiku odbywają się na basenie sportowym. Maksymalna liczba Uczestników na zajęciach to 
30 osób. 
15.  Zajęcia aqua zumby oraz gimnastyki w wodzie odbywają się na basenie rekreacyjnym. Maksymalna liczba uczestników na zajęciach to 20 osób. 
16.  Zajęcia trwają 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na przebranie i wysuszenie. 
Po przekroczeniu 70 minut (czas liczony od wydania transpondera/kluczyka do szafki basenowej do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę wg obowiązującego cennika.
17.  Po opłaceniu zajęć, Uczestnik otrzymuje silikonową opaskę na rękę, którą zobowiązany jest oddać instruktorowi prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć.
18.  Pierwsze 5 minut zajęć to część organizacyjna, pobranie sprzętu.
19.  Uczestnicy zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na zajęcia po ich rozpoczęciu.
20.  Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem instruktora prowadzącego w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo Uczestnika i innych ćwiczących.
21.  Zabrania się Uczestnikom wnoszenia na nieckę basenową rzeczy nie przeznaczonych do zajęć.
22.  Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo wyprosić Uczestnika z zajęć, gdy swoim zachowaniem przeszkadza innym Uczestnikom lub nie stosuje się do poleceń instruktora.
23.  W przypadku niedyspozycji instruktora prowadzącego zajęcia, KCRiS OAZA zapewnia zastępstwo instruktora lub 
w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.
24.   KCRiS OAZA zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w momencie gdy liczba Uczestników nie będzie przekraczać
5 osób.
25.  Uczestnik zostaje uprzednio poinformowany o odwołaniu zajęć na numer telefonu podany podczas rejestracji do systemu zapisów. Informacja o odwołaniu zajęć lub zastępstwie instruktora pojawi się na stronie internetowej www.oaza.kornik.pl.
26.  Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia porządku oraz  odłożenia sprzętu sportowego na swoje miejsce po zakończonych zajęciach.
27.  Po zakończonych zajęciach Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia niecki basenowej 
i przejścia do szatni.
28.  Każdy Uczestnik zajęć, zobowiązany jest przestrzegać obowiązujące przepisy prawa, w tym dotyczące wprowadzonego w Polsce stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2, a także zasad obowiązujących na terenie obiektu KCRiS OAZA, w szczególności związanych z ww. stanem epidemii.
29.  W zajęciach mogą brać udział osoby, w stosunku do których brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału 
w zajęciach.
30.  Każdy Uczestnik zajęć, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu KCRiS OAZA.

UWAGA!!!
Informujemy, że w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od KCRiS OAZA, w szczególności zaistnienia siły wyższej, może nastąpić częściowe lub całkowite odwołanie zajęć, świadczonych przez KCRiS OAZA usług, czy też może zostać ograniczony dostęp do części bądź całości obiektów KCRiS OAZA. 

Regulamin do pobrania