Back to top
2017-12-20

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Fitness

 

1. Każdy Uczestnik ćwiczeń zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba (klient) korzystający z usług Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.
3. Organizatorem jest Kórnickie  Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej również KCRiS OAZA). 
4. Uczestnicy  biorą udział w zajęciach fitness na własną odpowiedzialność.  
5. W przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z oferty Organizatora jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
6. W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych, wszelkich urazów, kontuzji Uczestnik, powinien poinformować o tym Instruktora, a w przypadku poważniejszych przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w zajęciach przedstawić zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
7. Kobiety w ciąży powinny uczestniczyć w zajęciach ze szczególną ostrożnością, zalecane jest poinformowanie instruktora o tym fakcie, w celu  doboru odpowiedniego treningu.
8. Uczestnicy fitness uiszczają opłatę za zajęcia w kasie Organizatora, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
9. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć lub takich, w których wykorzystywany jest sprzęt sportowy, Organizator prowadzi zapisy online na stronie: www.oaza.kornik.pl/zapisy.
10. Uczestnicy zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę po rozpoczęciu zajęć.
11. Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć są obowiązani do przebrania się w strój sportowy oraz zmiany obuwia i pozostawienia rzeczy przyniesionych do KCRiS OAZA w szafkach w szatni fitness.
12. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy  uszkodzone lub utracone przez korzystających na skutek siły wyższej lub z wyłącznej winy korzystającego   (w szczególności pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe)  kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.
13. Wstęp na salę jest możliwy tylko w stroju sportowym i  czystym obuwiu sportowym.
14. Instruktor ma prawo wyprosić Uczestnika z zajęć, gdy swoim zachowaniem przeszkadza innym Uczestnikom lub nie stosuje się do  poleceń Instruktora.
15. Podczas zajęć Klienci zobowiązani są do korzystania z własnego ręcznika w celu położenia go na macie. Obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy oraz korzystanie z telefonu komórkowego. 
16. Zabrania się uczestnikom przynoszenia na salę na której prowadzone są zajęcia rzeczy nie przeznaczonych do treningu.
17. Klimatyzację na sali fitness obsługuje Instruktor.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny oraz w sytuacji, kiedy liczba Uczestników nie będzie przekraczać 2 osób.
19. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo uczestnika i innych ćwiczących.
20. Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych zajęciach, oraz  odłożenia sprzętu sportowego na swoje miejsce.