Back to top
2017-12-20

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Fitness

 

 1. Każdy Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest  osoba korzystająca z usług Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.
 3. Organizatorem jest Kórnickie  Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik.
 4. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność z zastrzeżeniem punktów 4(1) i 4(2) poniżej.

      4(1). W zajęciach fitness mogą uczestniczyć osoby:
             a. które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność,
             b. które ukończyły 13 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
      4(2) Z zajęć fitness nie mogą korzystać osoby które nie ukończyły 13 lat.

 1. W przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z oferty Organizatora jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
 2. W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych, wszelkich urazów, kontuzji Uczestnik, powinien poinformować o tym Instruktora, a w przypadku poważniejszych przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w zajęciach przedstawić  zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
 3. Kobiety w ciąży powinny uczestniczyć w zajęciach ze szczególną ostrożnością. Zalecane jest poinformowanie instruktora o tym fakcie, w celu  doboru odpowiedniego treningu.
 4. Uczestnicy fitness uiszczają opłatę za zajęcia w recepcji Organizatora, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Organizator prowadzi zapisy na zajęcia online na stronie: www.oaza.kornik.pl/zapisy. Szczegółowe zasady dotyczące zapisów  reguluje odrębny regulamin zapisów online na zajęcia.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę po rozpoczęciu zajęć.
 7. Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć są zobowiązani do przebrania się w strój sportowy, zmiany obuwia i pozostawienia swoich rzeczy w szafkach w szatni. Wstęp na salę jest możliwy tylko w stroju i  obuwiu sportowym.
 8. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została prawidłowo zamknięta. Za rzeczy  uszkodzone lub utracone przez korzystających na skutek siły wyższej lub z wyłącznej winy korzystającego (w szczególności pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych) Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Podczas zajęć Klienci zobowiązani są do korzystania z własnego ręcznika w celu położenia go na macie.
 10. Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy oraz korzystania z telefonu komórkowego.
 11. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo uczestnika i innych ćwiczących.
 12. Zabrania się uczestnikom przynoszenia na salę, na której prowadzone są zajęcia, rzeczy nie przeznaczonych do treningu.
 13. Instruktor ma prawo wyprosić Uczestnika z zajęć, gdy swoim zachowaniem przeszkadza innym Uczestnikom lub nie stosuje się do  poleceń Instruktora.
 14. Obsługą klimatyzacji na sali zajmuje się Instruktor.
 15. W przypadku niedyspozycji instruktora prowadzącego zajęcia, Organizator zapewnia zastępstwo instruktora lub w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć (np. kiedy liczba Uczestników nie będzie przekraczać 3 osób).
 16. Uczestnik zostaje uprzednio poinformowany o odwołaniu zajęć na numer telefonu podany podczas rejestracji do systemu zapisów. Informacja o odwołaniu zajęć lub zastępstwie Instruktora pojawi się na stronie internetowej www.oaza.kornik.pl w zakładce Zastępstwa.
 17. Dopuszczalne jest uczestnictwo na zajęciach bez zapisu, jeżeli na liście głównej jest wolne miejsce. Jednakże, w sytuacji  odwołania zajęć przez Organizatora, Uczestnik nie zostanie poinformowany o tym fakcie wiadomością sms.
 18. Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia porządku oraz  odłożenia sprzętu sportowego na swoje miejsce po zakończonych zajęciach.

 

Z uwagi na wprowadzony w kraju limit osób mogących jednocześnie korzystać z siłowni, w okresie 01-17 grudnia 2021 r.,  w przypadku osiągnięcia ww. limitu, wstęp wyłącznie po okazaniu aktualnego paszportu covidowego.