Back to top
2020-01-10

Regulamin uczestnictwa w zajęciach grupy pływackiej dla dorosłych-OAZA

I  Zasady ogólne uczestnictwa
1. Każdy Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz  z Regulaminem uczestnictwa w Zajęciach Fitness z wyłączeniem postanowień, które stoją w sprzeczności  z postanowieniami niniejszego regulaminu.
3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług basenowych na obiekcie Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, przez osoby uczestniczące w zajęciach grupy pływackiej dla dorosłych (dalej również zajęcia). 
4. Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba korzystająca z usług KCRiS OAZA.
5. Organizatorem jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, ul. Krasickiego 1 62-035 Kórnik dalej również: (,,KCRiS OAZA” jak i „Organizator”).
6. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe, po dokonaniu zapisu na zajęcia w administracji KCRiS OAZA oraz wykupieniu karnetu na zajęcia Grupy Pływackiej dla Dorosłych.
7. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wybrany karnet Grupy Pływackiej Dla Dorosłych, zgodnie  z obowiązującym cennikiem. 
8. Zasady korzystania z karnetów oferowanych przez KCRiS OAZA określa Regulamin karnetów KCRiS OAZA, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu.
9. Każde zajęcia prowadzone są przez jednego trenera.
10. Zajęcia basenowe trwają 60 minut (1 zajęcia) lub 120 minut (2 zajęcia), dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na przebranie i wysuszenie. Po przekroczeniu czasu (czas liczony od wydania transpondera/kluczyka do szafki basenowej do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę wg obowiązującego cennika. Zajęcia Spinning trwają 50 minut (1 zajęcia). 
11. Uczestnik zajęć może korzystać ze wszystkich zajęć na pływalni oraz sali fitness według obowiązującego grafiku.
12. W przypadku niedyspozycji trenera prowadzącego zajęcia, Organizator zapewnia zastępstwo trenera lub w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć wraz z ustaleniem nowego terminu. Uczestnik zostaje uprzednio poinformowany o odwołaniu zajęć na podany numer telefonu. 
13. W przypadku długotrwałej, trwającej powyżej 2 tygodni, absencji Uczestnika (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba, rekonwalescencja itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach. Opłata za zawieszone zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego do administracji KCRiS OAZA jest w takiej sytuacji wymagane nie później niż tydzień po zakończeniu absencji.
14. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, nie dopuszcza się  możliwości żądania przez opuszczającego zajęcia zwrotu środków za niewykorzystane zajęcia.
15. Nie dopuszcza się możliwości przedłużenia ważności niewykorzystanego karnetu na kolejny miesiąc. 
16. Każdy Uczestnik zajęć zobowiązany jest przestrzegać obowiązujące przepisy prawa, w tym dotyczące wprowadzonego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i przepisów związanych z chorobami zakaźnymi 
17. W zajęciach mogą brać udział osoby, w stosunku do których brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
18. W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych, wszelkich urazów, kontuzji Uczestnik, powinien poinformować o tym trenera, a w przypadku poważniejszych przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w zajęciach przedstawić  zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
19. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu KCRiS OAZA.

II  Najważniejsze zasady organizacyjne
1. Grafik zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.oaza.kornik.pl.
2. Osoba wchodząca na zajęcia zobowiązana jest do okazania upoważnionemu pracownikowi KCRiS OAZA karnetu.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie dopuszcza się wchodzenia na zajęcia 15 minut po czasie rozpoczęcia zajęć.
4. Uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zostaje wpuszczony do szatni maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. 
5. Po pobraniu z karnetu zajęć, Uczestnik otrzymuje silikonową opaskę na rękę, którą zobowiązany jest oddać trenerowi przed rozpoczęciem zajęć.
6. Uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest do przebrania się w strój sportowy/strój kąpielowy, zmiany obuwia i pozostawienia swoich rzeczy w szafkach w szatni. Wstęp na nieckę basenową/salę fitness jest możliwy tylko w odpowiednim stroju i  obuwiu.
7. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została prawidłowo zamknięta. Za rzeczy  uszkodzone lub utracone przez korzystających na skutek siły wyższej lub z wyłącznej winy korzystającego (w szczególności pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych) Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
8. Pierwsze 5 minut zajęć to część organizacyjna – pobranie opasek, pobranie sprzętu.
9. Po zakończeniu zajęć Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia niecki basenowej/Sali fitness i przejścia do szatni.
 

UWAGA!!!
Informujemy, że w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od KCRiS OAZA, w szczególności zaistnienia siły wyższej, może nastąpić częściowe lub całkowite odwołanie treningu, świadczonych przez KCRiS OAZA usług, czy też może zostać ograniczony dostęp do części bądź całości obiektów KCRiS OAZA. 

 

Regulamin do pobrania